Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi                                     : 7
Yasal Kapsam                                : 13 b/1
İlan Süresi  İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım 135.238,00 
Ortak Alım                                     : Hayır 
Sınır Değer     :                                                                                                             Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında             
İTHAL KÖMÜR ALIMI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
 
İthal Kömür Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                                 : 2018/61253
1-İdarenin
 1. Adresi                                                                        : YESILOVA MAH. TATVAN CAD. 13600 HİZAN/BİTLİS
 2. Telefon ve faks numarası                                     : 4346112729 - 4346112729
 3. Elektronik Posta Adresi                                        : 965563@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet  :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  adresi (varsa)
 
2-İhale konusu malın
 1. Niteliği, türü ve miktarı                                        : 47 Ton Limon Tipi İthal Kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 1. Teslim yeri                                                                : Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kalorifer Kazanı Ambarı
 2. Teslim tarihi                                                             : Gelecek olan Kömür tek parti halinde teslim alınacaktır.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                                          : Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayar Laboratuvarı
b) Tarihi ve saati                                                          : 19.02.2018 - 10:00
 
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
 
Katı yakıt satış izin belgesi
 
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif  mektubu.
 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici  teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 
 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 2. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.