BULUNDUĞU YER MALZEMENİN CİNSİ TAHMİNİ MİKTARI BEHER KİLOGRAMI TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okulları     Taşınır mal satışı ( Hurda Demir ) 10.217,00 0,45.-TL 4.597,65 TL 920,00 TL 14.11.2017 11 : 00
       Yukarıda özellikleri ve tahmini bedelleri yazılı Taşınır mal satışı ( Hurda Demir satışı) 14.11.2017 Salı günü hizalarında belirtilen saatte 2886 sayılı Kanunun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Hizan Hükümet Konağı Hizan Kaymakamlığı Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından satılacaktır.

İhaleye Katılabilmek İçin;                                                                                                                                                                                    
1- a) Gerçek Kişilerin İkametgah Belgesi, T.C. Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği, gerçek kişi adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi,
b) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ayrıca idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından benzeri mesleki kuruluştan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ve vergi numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,
c) Kamu tüzel kişileri adına, İhaleye katılacak kişilerin ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir vekaletnameyi, İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
2- İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerinin iadeli taahhütlü posta ile gönderebilmeleri mümkündür. Ancak posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılacak tekliflerde gecikme olması halinde işleme konulmaz.
3- Taşınır mal satış bedeli (Tahsil edilecek rakam tartı sonucu belirlenecek kg ile ihale üzerinde kalan tarafından teklif edilen birim bedelin çarpımı sonucu ortaya çıkacaktır) yapılacak tartı sonucu aynı gün tahsil edilecektir.
4- Satış ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Hizan Kaymakamlığı Malmüdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Tehlikesiz atıkların çevre izin/lisansına sahip geri kazanım tesislerine göndermesi veya çevre izin/lisanslı tesislere gönderilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden toplama ayırma belgesi almış gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilecektir.
İlan olunur.