T.C.
HİZAN KAYMAKAMLIĞI
MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
 
 
SIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
NO :                Mahalle/Köy :              Mevki            :            Pafta No         Ada /Parsel No           Yüzölçümü:  Hazine Hissesi            Cinsi      Tahmin Edilen Bedel           Geçici Teminat   İhale Tar. Ve saati    
           
  1                               Döküktaş Köyü        Mezri                             L49-d-23-         180 / 2                                 1.834,17m²                 Tam                       Ham Toprak          3.750,00 TL.                          750,00 TL.                      14/11/2017  14:00
 
  2          Bahçelievler Mah.  Harebe Kapan 44.49.La-gd      124 / 2                         3.600,05m²             Tam                Ham Toprak        47.000,00 TL.               9.400,00 TL            14/11/2017   14:20
 
 
            Yukarıda özellikleri ve tahmini bedeli yazılı  taşınmaz mallar 14.11.2017 Salı günü hizalarında belirtilen saatte 2886 sayılı Kanunun 45  inci maddesi uyarınca Açık  Teklif Usulü ile Hizan Hükümet Konağı   Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından  satış ihalesi yapılacaktır.
 
İhaleye Katılabilmek İçin;
 
            1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile hizalarında yazılı tarih ve              
            Saatte Hizan Malmüdürlüğü Odasında toplanacak komisyonca satış ihalesi yapılacaktır.
            2-Satışı yapılan taşınmaz maldan KDV alınmayacaktır.
            3-Satışı yapılan taşınmaz mal, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
            4- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.        
            5-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a-Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubunu,
b-İkametgah belgesini ve nüfus cüzdan örneğini
c-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2017 yılı Noter onaylı yetki belgesini, imza sirkülerini ve ticaret sicil kaydını, özel kişiler adına vekaleten gireceklerin 2017 yılı noter onaylı vekaletname örneğini ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
d-İhale ile ilgili Şartname mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinden ücretsiz görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  e-Türkiye genelindeki ihale ilanları http; www.milli emlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
f) Herhangi bir anlaşmazlık durumunda çözüm Mercii Hizan Mahkemeleri Yetkilidir.
g) Taşınmazda Şerh Bulunmamaktadır.
 
İlan olunur