Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi
:
21
     
Yasal Kapsam
:
13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
:
3. adım 270.489,00 - 1.239.599,00
Ortak Alım
:
Hayır
Sınır Değer
Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
HİZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZ VE KÖY OKULLARININ (ANAOKUL,İLKOKUL VE ORTAOKULLAR) ISINMA İHTİYACI İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE SATIN ALINACAK OLAN KATI YAKIT (İTHAL LİMON KÖMÜR-KURU MEŞE ODUNU) İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2018/382632
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Bediüzzaman Said Nursi Cad. Hükümet Konağı Kat:4 13600 HÜKÜMET KONAĞI HİZAN/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası
:
4346112097 - 4346112178
c) Elektronik Posta Adresi
:
hizan13@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
2018–2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HİZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TEMEL EĞİTİM OKULLARININ İHTİYACI İÇİN (Anaokulu, İlkokul ve Ortaokullar) SATINALINACAK OLAN 50 TON KURU MEŞE ODUNU İLE 650 İTHAL LİMON KÖMÜR ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
Müdürlüğümüze Bağlı Merkez ve Köy İlkokul /Ortaokul ve Anaokulları Kömürlük Deposu veya okul yetkilisinin belirleyeceği yerler.
c) Teslim tarihleri
:
Sözleşmenin İmzalanmasını İzleyen İlk 3 Takvim Günü İşe Başlama Tarihidir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Bediüzzaman Said Nursi Cad. Hükümet Konağı Kat:4 Hizan/BİTLİS
b) Tarihi ve saati
:
27.08.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KATI YAKIT, AKARYAKIT VEYA SIVI GAZ İHALELERİ İLE İLGİLİ İŞ DENEYİM BELGELERİ KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı HİZAN MALMÜDÜRDLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hizan Kaymakamlığı Toplantı Salonu-Bediüzzaman Cad Hükümet Konağı Kat 2 HİZAN/BİTLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.